Home
Gocce di storia!
Appuntamenti
CuriositÓ
Le associazioni
I paesi albanofoni
Il circondario
Il Pollino
Meteo
Bibliografia
Ricerca nel sito
Contattaci

www.castrovillari.info - Arte, storia, cultura, tradizione, informazione, della cittÓ di Castrovillari e del comprensorio
 

 

Castrovillari.info: Arte, storia, cultura, tradizioni, informazione, della cittÓ di Castrovillari e del comprensorio
Arte, storia, cultura, tradizioni, informazione, della cittÓ di Castrovillari e del comprensorio

Soprannomi storici!

A B C D F G J L M N P Q R S T V Y Z

 

 

 
A

arrangu - 'a 'ntedda - aronna - ass'i coppa - arditu - armiru

B
'a bobba - 'a biunda - baccalÓ - bast¨nu - bicchýru - biddu i ziu- binnÓrdu - bittulýsti - bocciarŔdda - bonasýra - bongiorno - b˛ngulu - borgia - briccu - bumbardýru - burriscu - 'u barucinu - 'u bubbu - burzettina

C
'a cagnola - 'a chianchŔra - 'a cattýva - 'a casýna - cacÓzza - cancarýddu - cavudarÓru - capic˛tta - cavulýnu - ciaf˛ssa - ciamb˛tta - chiunzu - coppulŔdda - cannamŔla - cip¨dda - cangiÓrra - canim˛rra - carÓco - castagna - canzona - 'i chiara - crÓpetta - crapicŔdda - cacazzŔdda - cirnivýntu - cirnigghi˛la - corpudacqua - cattývedda - cardalýscia - ciramýlu - crucchjiu - capidd¨zzu - cassar˛la - cristarŔdda - cicculatŔra - cann¨nu - cicirŔdda - capp¨cciu - circhiarýsa - cajÓnna - chichirýddu - cintÓnni - carav˛zza - cerza - crapi¨lu - cugnu - cariv¨nu - cast˛ro - cavudÓra - carr˛zza - calýdda - cardÓlana - cýrculu - cafunÓru - ciancŔsare - caraf˛rchia - cincurÓni - curunnŔllu - cordalenta - ciavulŔdda - civacÓnu - cibbýddu - chjuvu - 'i cracchi - cintupýdi - cardýdda - crist' i linnu -  cavuziniddu - cucuzzýddu - canÓle - cannar¨tu - cucchjýru - 'i cosima - cauzuaffŔrba - coppuledda - crapajÓnga - cuci¨gnu - colamariÓ - cuvýddu - curÓggiu - ciucciafýmmina - 'i coca - ceravÓscia - citr¨lu - ciccant˛nio - ci a cc˛ - chichirýddu - 'nciccarŔdda - coppul¨nu - 'u casu - cintia - cincurÓani - castaggnŔdda - cap' i lupu - cannýzza - chiŔpu - cuddust¨rtu - cucuzz¨nu - cucuzzŔdda - ciaj¨ngia - ciavula d'oro - cinnu cinnu - cul' ivoio - curtýsa - cuculiÓnu - cuc¨zza  - cucariddu - curdÓru - 'u cafuniddu - 'u cappiddÓru - 'u crugghjanisu - 'u cicatu - 'u cunýgghjiu - 'u ciaff¨ru  - 'u crivÓru


TORNA SU'


D

damiÓnu - damicŔdda - diputÓtu - 'ndischi 'ndasca - 'ndriarŔdda - donfilýppu - dongustinýno - 'u durmigghi¨su

TORNA SU'

F

'a furgiarŔdda - 'a fiacca - 'a fatigÓta - 'a funara - facc' i vinu - fal˛ppa - farinŔdda - fasÓno - fasci˛la - favÓlu - fÓvucia - favuz˛ne -ferro - ficÓru - fichitýddu - filivÓru - fýliciu - filýttu - firricýddu - firbÓru - fischar¨lu - fischýttu - fisciddÓru - fývulu - fragÓssu - frichý - frittulýddu - fr¨sculu - furmÓggiu - furnaciÓru - 'u fuchýstu - 'u fiscandu

 

TORNA SU'


G


'a gavÓrra - 'a guagliÓnza - 'a gualÓna - gaddicýddu - gammajŔrsa - gannar˛sa - gagatŔdda - galŔtta - gallinÓcciu - gattarÓra - giammattýsta - gileccu i sita - gottus˛ldi - 'gnÓzio - gnuttim¨sca - grýddu - gris˛mmulu - grif¨nu - g¨ssu - guarda 'ncilu - guhjar¨lu - g¨triu - 'i girÓrdi - 'i ggh' j˛ssa - 'i g˛cchia - 'ngaparafas¨li - 'ngýanna - 'ngýsciu -'ngi¨lu - nghjmÓso - 'ngr˛cchia - 'nginnarýnu - 'u gimintýsta - 'u gricu
 

TORNA SU'


J

'a jocca - jac¨dda - jŔrsa - jettabÓnnu - jnnÓru - jn˛ra - j˛nna - juvarýddu

TORNA SU'


L

'a lattÓra - 'i lallý - 'i leparýnu - laganÓru - laganÓndu - lanŔtta - lardýddu - lavurinzýnu - linn¨ - linticchiŔdda - liop˛polo - lis˛nno - lucarýddu - lucand˛nio - lucilucýndu - luppýnu- 'u lainÓru - 'u lampiunÓru - 'u libbrÓru - 'u lucchýs¨ - 'u lupu - 'u lurdu
 

TORNA SU'


M

'mbruggjunu - 'm bap¨cchia - menzab˛tta - mastupÓvulu - maiurÓna - malavasýa - maninŔdda - 'mpap¨cchia - monachýddu - maccarunÓru - mulýnu - mastupascÓlu - mustazz¨ta - mastumÓrcu - marr¨nu - 'u municýbbio - mian˛ - mansign¨ru - 'i mýgghji - 'u monÓcu - mast'appýccia - mammar¨lu - mangiap¨lici - mirlingýru - m¨gnu - ming˛scia - menzacÓpa - menzarýcchia - 'u mancýnu - 'u mulinÓru - marchir˛cca - 'u mmastÓru - michýngiu - muzzarýddu - mastr˛no - mazzarŔdda - mazzunÓru - mangýni - mal˛mo - 'u mistýru - 'a miricÓna - 'a marasciÓlla - mascat¨ra - misurŔdda - madunnŔdda - mign˛sa - 'u monto -   mazz¨nu - millecintu - ministrýnu - 'a massÓra - maj˛nna - maj˛ - mutýddu - misciarýddu - 'a mazzÓccara - maccar¨nu - 'i muddu
 

TORNA SU'


N
 

'a 'nchiuvÓta - 'a niÓna - 'i n˛nna - 'nciddu - 'ndonaredda - 'ndonarŔllo - 'ndonic˛la - 'nn¨ccia - nonimÓmma - 'ntr¨sciulu - 'ntýddu - 'nt¨nu - 'u nivurýddu - 'u nývuru
 

TORNA SU'


P

pitticŔdda - prýssicu - padd¨nu - pancýttu - pÓpuru - pagghiafýna - picaredda - piricýddu - pic¨zzu - papparr˛tta - 'i perna - pann¨ffu - paparasciÓnna - perarýno - pepparŔdda - pirnacŔdda - purtugÓddu - pÓtissa - pisc¨nu - pisatýna - pignatÓru - pisciai¨lu - pisci' a fora - pir˛ndo - pipazzýddu - patÓna - pid' i gaddina - 'u pÓcciu - pangÓlu - politýnu - ponticýddu - pilujÓngu - pittur¨ssu - pitticac˛ - pri¨lu - 'u prŔvitu - p˛scia - past' e fas¨lu - pittazzÓro - passarýddu - piric¨cu - pizzur¨ssu - pist¨nu - 'u pastÓro - piscialýttu - prýssicu - pallýstu - pirdiiurnÓta - picarŔdda - pisciav¨mmula - 'u piattÓru - passi¨nu - pezza 'nc¨lu - panzafrÓnca - puliciaru - pýssi pýssi - pisturývu - piddÓru - pacchi˛na - pÓra pÓra - pirt¨su - pisciacÓvuzu - 'a panarÓra - 'a pal¨mma - 'i pŔppi - pantal¨nu - pagghiara - pitrÓngiulu - pisci˛ - pris¨ttu - pitrunýddu - pacciÓnnu - prigat˛rio - papparýddu - pulicinŔdda - pantar¨lu - pani i grÓnu - pýzzu - pisciarŔdda - popptimÓngi - pagliÓcciu - 'a p˛ppa - 'a pývula - 'a pilajanga - piscifritti - 'a pulacca - 'u parrucchiru - pannetta - pindýculu - pirrera - petrajulu - petaccono - pinijunu - pondu - popone - piscisciu
 

TORNA SU'


Q

quantarant˛tto - quattrurÓni
 

TORNA SU'


R
 

'a rascÓra - 'a rýccia - 'i ran¨nghia - 'i rŔnzi - 'i rýchi - 'i rutÓri - racanýddu - raccŔdda - ran' i casa - rascatýddu - recanýddu - ricciutŔdda - ricchjinu - ricchjinýddu - ric˛tta - rindinŔdda - risbýgghju - rivýzzi - rizzýru - rucchitÓnu - 'u raggiunýru - 'u rýcchiu - 'u rýccu - 'u rimýtu - 'u rinnigÓtu - 'u rutunnÓro
 

TORNA SU'


S

'a sala - sciabbula 'ncýnta - susýnu - savuzýzza - sci¨scia - sci˛scia - scoscia - scarparŔdda - 'u seggiÓru - sciacquŔtta - spaddavÓscia - settipýtti - sc˛scia - sischŔtta - sarachŔdda - stumminÓta - sghýnu - scattapignatÓ - scumm˛nicu - stavulýddu - sc˛rza - stiratrýcia - st¨ - sacristÓnu - sapunÓru - sciannÓbbulu - sciannŔtta - sputÓzza - sbr¨gnu - scazz¨ppulu - 'u spýrtu - spizzanýsu - st˛nia - schifýo - sbardÓtu - spagghjarÓta - sgÓgna - 'a sign¨ra - scrýiu - sardŔdda - sciabbÓnu - stuppýddu - sburzýllu - s¨rcu  - scimmi˛tta - scurz¨nu - santal˛ja - sciamýssu - a sg¨rda - spinazz˛la - santagÓla - splacchjiddu - scagliŔndra - stampat¨ru - stýdda - scigavýrtula - sanapurcŔdda - sciulluv˛mmico - sciammarŔdda - suinn'nna - 'u sgarrÓtu - surivýnu - 'u sardÓru - sim¨nu - scintýdda - sciar˛sa - 'a siccÓta - spiranza - 'u sant¨cchiu - scillacarŔia - scirivarivarýcchiu - scornaiŔnga - strumb¨nu - stangachiÓzza - 'u sargŔntu - sciÓbbula - scýgna - sparaciÓru - scŔppa - stidda - stiddicŔdda - scupŔtta - 'u st¨rtu - scuzzŔtta - strimb¨nu - sant'ulýa - 'u strazz¨nu - scepp' a vena - stÓffa - 'u sic¨nnu - santujannu - 'u spillu - 'a splacchiŔdda - schirýddu
 

TORNA SU'


T
 

'a t¨ppa - 'a taliÓna - tabbarrÓnu - tacciarŔdda - tappina - tat˛scia - tinŔndu - tiringýddu - tiram¨ccu - tiringýddu - tirram˛to - tirru - titýdda - t˛lla - triccarlýnu - triccavÓddi - tridŔndi - triggiÓnu - tripÓrni - trinnic' i fýrru - tripÓrmi - tr¨scia - truffamÓgna - truzzar¨lu - tutýni - 'u talianu - 'u tign¨su - 'u tint¨ru - 'u truvýru

TORNA SU'

 

V
 

'a varÓta - 'a vavazz¨ta - 'a vucýdda - 'a vuddýta - 'a vruscýata - 'a v¨rpa - 'i vilanzÓri - 'i vi˛la - 'u vÓsciu - 'u vatt¨ru  - valintýnu - vammÓcia - vardýnu - vÓrtulu - varlÓra - varl¨nu -  vasýlu - vecchiarŔdda - viŔnna - vigghi˛tta - vint¨ra - virdýcchio - vign¨lu - vizzÓrru - vommacýddu - vrigghja - vr¨gnu - vucc¨nu - vummulýddu - vuttÓtu
 

TORNA SU'


Y
yÓ - y˛

TORNA SU'Z
 

'a zil˛na - 'a zoppa - 'u zýnchiru - 'u zinzulÓru - 'u z˛ttu - zalanga - zappilýddu - zanga - zappýlu - zarýno - zarlýno - zÓssu - zicchinýnni - zýllo - zi mangghi¨no - zýmbo - ziulÓtru - zý vittorio - zivulýddu - zýzia

TORNA SU'